Regulamin

REGULAMIN

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego, zwanego dalej „Sklepem” lub „Serwisem” dostępnego pod adresem www.besthunters.pl jest przedsiębiorca Leszek Kamiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Best Hunters Leszek Kamiński, ul. Jutrzenki 91, 02-231 Warszawa, NIP 522 252 99 56, REGON 140422340, tel. 22 873 09 50 mail sklep@besthunters.pl zwany dalej „Sprzedającym”.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów z Serwisu.
 3. Użyte w niniejszym regulaminie definicje należy rozumieć następująco:
  1. Hasło – ciąg znaków wprowadzany przez Kupującego w trakcie rejestracji konta na stronie Sklepu Internetowego, ustalany samodzielnie i służący identyfikacji w trakcie uzyskiwania dostępu do założonego Konta;
  2. Sklep Internetowy – platforma teleinformatyczna umożliwiająca Kupującym zapoznanie się z oferowanymi towarami przez Sprzedającego, a także z ich dostępnością i cenami. Platforma umożliwia także zawarcie umów sprzedaży;
  3. Kupujący lub Klient - osoba fizyczną, która ukończyła 18 rok życia lub, która ukończyła 13 rok życia i posiada zgodę od opiekuna prawnego do zawarcia umowy (jest konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę ze Sprzedającym;
  4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową bądź osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  5. Konto – zbiór zebranych i uporządkowanych danych Kupującego, jakie Kupujący udostępnił dobrowolnie w Serwisie, w celu utworzenia stałego profilu Kupującego. Konto umożliwia Kupującemu dokonywanie zakupów w Sklepie. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony, chyba że Kupujący sam usunie Konto w dowolnym momencie lub Konto zostanie usunięte przez Sprzedającego ze względu na naruszenie Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa.
  6. Formularz Rejestracji – formularz znajdujący się na stronie internetowej Serwisu, który umożliwia założenie Konta w Serwisie po podaniu wymaganych danych.
  7. Formularz Zamówienia – formularz znajdujący się na stronie Serwisu, który umożliwia skorzystanie z opcji „Kup bez zakładania konta”. Formularz ten umożliwia dokonanie zakupu jednorazowego, bez konieczności zakładania stałego konta w Serwisie.
  8. Regulamin – niniejszy regulamin;
  9. Produkt lub Towar - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, która może być zakupiona przez Kupującego po złożeniu przez niego zapytania ofertowego;
  10. Newsletter – usługa oferowana przez Sprzedającego, polegająca na dystrybucji za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) ofert handlowych, a także informacji o promocjach i wydarzeniach. Newsletter wysyłany jest jedynie wobec tych Kupujących, którzy dobrowolnie wyrazili zgodę na otrzymywanie tego typu wiadomości. Usługa newslettera jest świadczona bezpłatnie;
  11. Zamówienie - oświadczenie woli składane przez Klienta za pośrednictwem Konta lub Formularza Zamówienia w celu zawarcia umowy sprzedaży Produktów wskazanych w zamówieniu. Proces złożenia zamówienia rozpoczyna się od momentu dodania przedmiotu zakupu do koszyka zamówień. Zamówienie jest potwierdzone i przyjęte do realizacji po otrzymaniu zwrotnej informacji od Sprzedającego.
  12. Polityka Prywatności – zapisy ustanowione przez Sprzedającego dotyczący przetwarzania oraz ochrony danych osobowych.
 4. Regulamin jest ogólnodostępny w zakładce „Regulamin” na stronie www.besthunters.pl. Każdy odwiedzający Serwis ma swobodny dostęp do zapoznania się z treścią regulaminu.
 5. Sprzedawca w ramach Serwisu świadczy usługi konta, składania i realizacji zamówień w Sklepie oraz newsletter.
 6. Aby założyć Konto oraz korzystać z innych usług Serwisu, Kupujący zobowiązany jest do akceptacji postanowień niniejszego regulaminu.
 7. Sprzedający za pośrednictwem Sklepu internetowego sprzedaje artykuły myśliwskie, odzież paramilitarną, obuwie paramilitarne oraz wszelkie inne produkty związane z tematyką myśliwską i survivalową.
 8. Sprzedający dokonuje prezentacji broni oraz innych oferowanych towarów które sprzedawane są w Sklepie stacjonarnym. Zdjęcia i opisy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego stanowią materiały podglądowe umożliwiające Kupującemu wyobrażenie o ich właściwościach, parametrach, cechach oraz wyglądzie. Wygląd Produktu na zdjęciach zamieszczonych na stronach Serwisu może różnić się w niewielkim stopniu od wyglądu Produktu otrzymanego przez Kupującego, które to różnice mogą wynikać z czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów (takich jak indywidualne ustawienia komputera). Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych na stronach Serwisu specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego Produktu. Niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedającego wobec Kupującego będącego konsumentem. Zaprezentowany towar oraz umieszczona cena nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert/zamówień w trybie art. 71 kc.
 9. Kupujący dokonujący zakupu produktów, które wymagają posiadania zezwolenia na posiadanie broni, może dokonać zakupu tylko w siedzibie firmy Best Hunters. Dokonanie zakupu wyżej wymienionych produktów wymaga wylegitymowania się należytymi dokumentami.
 10. Sprzedawca prowadzi sprzedaż wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 11. Dostarczenie towaru poza granice Rzeczpospolitej Polskiej może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Sprzedawcę.
 12. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny (Internet), z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: -korzystanie z przeglądarki internetowej min. Internet Explorer 7, Mozilla Firefox 3.0 lub innej, która wyświetla w pełni parametry Serwisu wraz z dostępem do regulaminu. - odpowiednio skonfigurowany adres elektroniczny – poczta e-mail – do kontaktu ze Sprzedawcą.
 13. Wszelkie pytania, zastrzeżenia, reklamacje w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w pracy i funkcjonowaniu Sklepu Internetowego Kupujący powinien zgłaszać pod adresem e-mail: sklep@besthunters.pl
 14. Wszystkie podane przez Sprzedającego ceny zawierają podatek VAT, są wyrażone w walucie polskiej (PLN) i nie obejmują kosztów dostawy.
 15. Na końcowy koszt zamówienia składa się cena produktu oraz koszt przesyłki, zależny od wybranej przez Klienta formy dostawy i zapłaty.
 16. Informacje o produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 17. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian z uwzględnieniem obowiązków informacyjnych w tym zakresie wynikających z powszechnie obowiązującego prawa.
 18. Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Internetowego są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta. Zapis ten nie dotyczy produktów oferowanych w ramach Komisu Broni i Optyki.
 19. Sprzedający dba, aby produkty oferowane na stronach Sklepu posiadały pełne i możliwie wyczerpujące opisy. Kupujący ma prawo złożyć bezpłatne zapytanie do Sprzedającego dotyczące produktu, a także zapisów Regulaminu, które zdaniem Kupującego są dla niego niezrozumiałe, z prośbą o wyjaśnienie.
 20. Sprzedający dba, aby produkty widoczne w ofercie Sklepu Internetowego pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Kupujący zostaje o tym poinformowany po złożeniu zamówienia.
 21. W przypadku braku zamówionego produktu w magazynie, Kupującemu przysługuje prawo do:

  - częściowej realizacji zamówienia, poprzez zmianę produktu na inny, którego cena nie przewyższa ceny produktu zamówionego;

  - wydłużonego oczekiwania na sprowadzenie dodatkowej partii towaru i pełną realizację zamówienia;

  - odstąpienia w całości od zamówienia. Wpłacone środki na rzecz realizacji złożonego zamówienia zostają zwrócone Kupującemu na wskazany rachunek bankowy;

 22. Produkty oznaczone jako "produkt niedostępny w sprzedaży on-line" nie podlegają sprzedaży wysyłkowej, a stanowią jedynie prezentację Oferty dotyczącej towarów dostępnych w sklepie stacjonarnym.

 23. W przypadku sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 24. Sprzedawca może odmówić sprzedaży niektórych produktów, zwłaszcza broni pneumatycznej, której energia kinetyczna pocisku nie przekracza 17 J osobom, które nie ukończyły 18 lat lub nie posiadają odpowiedniego zezwolenia na zakup i posiadanie broni.

 25. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna. Zakupu rzeczy w Sklepie Internetowym można dokonać poprzez rejestrację w Serwisie i utworzeniu stałego konta, które ułatwi zakupy w przyszłości, jak i poprzez opcję zakup jednorazowy, który nie wymaga rejestracji i zakładania konta w Serwisie.

 26. Aby zarejestrować się w Sklepie należy przejść procedurę rejestracji oraz wprowadzić indywidualne hasło i login.

 27. Klientów korzystających z usług Sklepu Internetowego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamówienia zawierające treści o takim charakterze nie będą realizowane. Zakazane jest także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia funkcjonowaniu Serwisu oraz korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami.

 28. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

 29. Zmiany w Regulaminie zostaną przeprowadzone z powiadomieniem wszystkich zarejestrowanych użytkowników drogą mailową. Wówczas, zarejestrowany użytkownik ma prawo do podjęcia decyzji o wyrejestrowaniu Konta z systemu teleinformatycznego Sprzedającego lub rezygnacji z dokonanego zamówienia (wówczas zostają zwrócone wpłaty dokonane przez Kupującego na rzecz realizacji zamówienia) lub akceptacji zmian i kontynuowania realizacji umowy.

 30.  

II. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych dla potrzeb prowadzenia Sklepu jest Sprzedający - Leszek Kamiński, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Best Hunters Leszek Kamiński, ul. Jutrzenki 91, 02-231 Warszawa, NIP 522 252 99 56, REGON 140422340, kontakt drogą mailową: sklep@besthunters.pl . Dane osobowe Kupujących przetwarzane są w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, oraz w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sprzedającego, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 2. Dane osobowe Kupujących są przetwarzane i przetrzymywane przez Administratora przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania umowy lub przez okres wskazany przez przepisy prawa.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom trzecim, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Dane mogą być przekazane takim podmiotom jak księgowość zewnętrzna, serwis transakcyjny, bank, firma kurierska lub zewnętrzny dział prawny w celu wykonywania obowiązków rachunkowych, transferowych, dostawy lub w celu wyjaśniania problemów prawnych, które mogą dotyczyć pośrednio lub bezpośrednio Kupującego.
 4. Administrator zapewnia realizację wymagań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679.
 5. Korzystanie z Serwisu jest szyfrowane – logowanie, rejestracja, przeglądanie – poprzez korzystanie z bezpiecznego szyfru SSL.
 6. Administrator dba o poufność i ochronę danych osobowych Kupujących korzystających ze Sklepu.
 7. Jeżeli Kupujący wyraził na to zgodę, na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zapisu, będzie wysyłany przez Administratora Newsletter, zawierający informacje o akcjach promocyjnych, wydarzeniach etc. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
 8. Kupującemu przysługuje prawo, do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, poprzez powiadomienie Inspektora Ochrony Danych drogą mailową - iod@besthunters.pl lub przez samodzielne działanie poprzez usunięcie konta z serwisu Sklepu Best Hunters.
 9. Kupujący ma prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania dotyczących danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć drogą mailową na adres iod@besthunters.pl. Niezwłocznie po złożeniu sprzeciwu, zostanie wstrzymane przetwarzanie danych osobowych Kupującego za wyjątkiem odstępstw wskazanych w art. 21 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady z dnia 27 kwietnia 2016 r ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
 10. Cofnięcie zgodny na przetwarzanie danych osobowych lub złożenie sprzeciwu co do przetwarzania danych Kupującego, może uniemożliwić lub utrudnić Administratorowi danych prawidłowe wykonywanie uprawnień Kupującego w zakresie rękojmi lub gwarancji na zakupione produkty.
 11. Administrator może publikować bannery i linki do innych stron, i portali internetowych używając bannera lub linku, gdzie Kupujący przechodzi na inną stronę internetową, należącą do innego właściciela.
 12. Bez odrębnej zgody, dane nie są udostępniane innym podmiotom, jednakże w Serwisie mogą znajdować się skrypty śledzące ruch na stronach, wbudowane w wtyczki z których korzysta Sklep. Celem ich wyłączenia należy zainstalować wtyczkę Ghostery lub inną pełniąca podobne funkcje.
 13. Sklep korzysta z plików Cookies (dokładniejsza informacja znajduje się w ustanowionej przez Administratora Polityce Prywatności).
 14. Dodatkowe postanowienia w zakresie ochrony danych osobowych znajdują w przyjętej przez Administratora Polityce Prywatności, która dostępna jest tutaj. Przed zaakceptowaniem regulaminu prosimy o zapoznanie się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi Polityki Prywatności oraz ochrony danych osobowych.
 15. Więcej informacji na temat polityki przetwarzania danych znajduje się w zakładce Polityka Prywatności.

 

III. PRODEDURA RELAIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, poprzez stronę internetową www.besthunters.pl.
 2. Składanie zamówień polega na wyborze przez Kupującego Produktu z oferty Sklepu Internetowego.
 3. Informacja o dostępności produktu wyświetla się w Sklepie Internetowym przy zdjęciu Towaru.
 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie Formularza Zamówienia lub założenie Konta w Serwisie.
 5. Założenie Konta w Serwisie wymaga od Kupującego wypełnienia Formularza Rejestracji poprzez wprowadzenie odpowiednich i zarazem wymaganych danych (w tym także dane osobowe). Poprzez rejestrację Konta Kupujący ustala indywidualny login oraz hasło. Ponadto, założenie Konta przez Kupującego wymaga zaakceptowania Regulaminu, oraz zapoznania się z Polityką Prywatności.
 6. Rejestracja Konta jest równoznaczna z zawarciem pomiędzy Kupującym a Sprzedającym umowy o świadczenie usług na czas nieokreślony. Kupującemu przysługuje w każdej chwili prawo do wypowiedzenia umowy.
 7. Rozwiązanie umowy następuje poprzez:

   

  - Samodzielne usunięcie Konta przez Kupującego poprzez podjęcie odpowiednich działań w ustawieniach Konta;

  - Złożenie Sprzedawcy odpowiedniego oświadczenia, zawierającego imię, nazwisko, adres oraz adres e-mail, w którego treści Kupujący oświadczy w sposób niebudzący wątpliwości, że chce rozwiązać umowę o świadczenie usług jakie świadczy Sprzedawca.

  - Złożenie odpowiedniego oświadczenia Kupującemu przez Sprzedającego o wypowiedzeniu umowy drogą mailową w przypadku naruszenia regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa.

 8. Okres wypowiedzenia umowy wynosi 14 dni od momentu powiadomienia o woli rozwiązania umowy.
 9. Wymóg rejestracji i korzystania z Konta nie ma zastosowania do Kupujących korzystających ze Sklepu Internetowego w formule ”Kup bez zakładania Konta”. W takim przypadku, Kupujący przed dokonaniem zakupu zobowiązany jest wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wprowadzenie niezbędnych informacji, koniecznych do wykonania umowy. Ponadto, Kupujący powinien zaakceptować Regulamin, oraz zapoznać się z Polityką Prywatności.
 10. Każde wypełnienie Formularza Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Sprzedającym a Kupujący nowej umowy. Umowa taka wygasa i traci swoją moc z chwilą, gdy zamówienie zostaje anulowane lub umowa zostaje wykonana lub traci moc wiążącą z innych przyczyn przewidzianych prawem.
 11. Nieprawidłowo wypełnione Formularze Zamówienia nie będą rozpatrywane.
 12. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymania do momentu wyczerpania zapasów w magazynie.
 13. Zamawiający zostanie poinformowany o przyjęciu jego zamówienia poprzez otrzymanie wiadomości e-mail. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia przez Sprzedającego w ciągu 48 godzin, przyjmuje się, że zamówienie nie jest realizowane. Wówczas klientowi przysługuje prawo ponownego złożenia zamówienia na wybrany produkt.
 14. Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy stronami. Za dzień doręczenia wiadomości elektronicznej e-mail uważa się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu.
 15. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 16. Zamawiający posiadający adres elektroniczny (e-mail) podany przy składaniu zamówienia, informowani są o statusie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 17. Serwis może być niedostępny dla Kupujących podczas jego okresowej konserwacji oraz w razie awarii.
 18. W celu złożenia Zamówienia Kupujący:
  1. wybiera miejsce odbioru Produktu,
  2. wybiera Produkt, który ma być przedmiotem umowy sprzedaży,
  3. wybiera sposób płatności spośród opcji oznaczonych jako dostępne w Sklepie Internetowym,
  4. weryfikuje prawidłowość wprowadzonych/wybranych danych dotyczących złożonego zamówienia
  5. potwierdza, jako wiążące go, postanowienia Regulaminu i Polityką Prywatności.
 19. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego przy składaniu Zamówienia lub jego modyfikacji.

 

IV. DOSTAWA I ODBIÓR

 1. Dostawa zamówień odbywa się ubezpieczoną przesyłką realizowaną przez firmę kurierską DPD.
 2. Czas wysyłki produktów wynosi do 48 godz.
 3. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.
 4. Koszt dostawy towaru jest uzależniony od wartości towaru i rodzaju płatności wybranej przez Kupującego i wynosi:
   

  Zamówienia poniżej 300zł

  Zamówienia powyżej 300zł

  Przedpłata na konto bankowe

  19 zł

  0 zł

  Za pobraniem

  25 zł

  6 zł

 5. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczać towary pozbawione wad.
 6. Klient ma możliwość sprawdzenia zawartości otrzymanej za pośrednictwem usługi kurierskiej przesyłki.
 7. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Jeżeli Sprzedający i Kupujący zastrzegą inną chwilę przejścia korzyści i ciężarów, poczytuje się w razie wątpliwości, że niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Kupującego z tą samą chwilą.
 8. Jeżeli rzecz sprzedana zostaje przesłana przez Sprzedawcę Kupującemu będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Kupującego z chwilą jej wydania Kupującemu. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Kupującego.
 9. W przypadku uszkodzenia towaru Kupujący ma prawo w obecności kuriera sporządzić protokół szkody zawierający opis uszkodzenia. Uszkodzony towar można wraz z fakturą sprzedaży zwrócić kurierowi. Koszt transportu ponosi Sprzedający. W momencie otrzymania towaru przez Sprzedającego, towar zostaje wymieniony na nowy, a przesyłka zostaje ponownie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować według zasad gwarancji.
 10. Kupujący może dokonać zakupu towaru na stronie internetowej, a następnie odebrać towar w sklepie stacjonarnym.

 

V. ZWROTY I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania przyczyny, składając Sprzedawcy oświadczenie od odstąpienia od umowy.
 2. Do towaru, który podlega zwrotowi należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży (paragon fiskalny lub fakturę VAT) oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 3. Do zachowania terminu wypowiedzenia niezbędne jest złożenie przez Konsumenta oświadczenia wobec Sprzedawcy przed upływem 14-sto dniowego terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone w następujący sposób:
  1. pisemnie na adres: ul. Jutrzenki 91, 02-231 Warszawa, wraz ze zwrotem towaru;\
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:sklep@besthunters.pl
    z wykorzystaniem formularza odstąpienia, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 1. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta dokona zwrotu środków poniesionych przez Konsumenta w celu zakupu towaru, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi wolę innego sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku, gdy zwrot płatności nie może nastąpić przy użyciu tego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, z uwagi na to, że Sprzedawca nie obsługuje już określonego sposobu płatności, Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu sposobu płatności, który będzie w możliwie największym stopniu odpowiadał właściwościom sposobu płatności użytego wcześniej przez Konsumenta.
 2. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się on ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą względem Sprzedającego na podstawie art. 34 § 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Odpowiedzialność Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia towaru do sprzedaży jako pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na towarze elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia towaru do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, w tym koszty badania towaru przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Konsumenta z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).
 4. Zwracany towar można dostarczyć osobiście do sklepu stacjonarnego Sprzedającego mieszczącego się w Warszawie, przy ulicy Jutrzenki 91.
 5. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć zwracany towar przed odesłaniem go do Sprzedawcy.

 

VI. REKLAMACJA I WYMIANA

 1. Reklamacje należy składać na adres sklep@besthunters.pl, telefonicznie pod numerem: 22 873 09 50 lub bezpośrednio pod adresem sklepu stacjonarnego, to jest: ul. Jutrzenki 91, 02-231 Warszawa
 2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 3. Na wszystkie produkty udzielana jest gwarancja producenta.
 4. Reklamacja zostaje rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania/odbioru wadliwego towaru przez Sprzedającego.
 5. W toku rozpatrywania reklamacji Sprzedający może zażądać od Kupującego dostarczenia uszkodzonego produktu bezpośrednio do siedziby Sprzedającego, w celu jego wymiany lub naprawy, albo w celu realizacji zwrotu środków. Wówczas, produkt należy przesłać drogą pocztową lub dostarczyć osobiście do siedziby Sprzedającego, tj.: ul. Jutrzenki 91, 02-231 Warszawa.
 6. W przypadku niezgodności towaru z umową Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 7. Sprzedający może dokonać wymiany, mimo gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedający może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 8. W przypadku zaistnienia okoliczności, określonych w ustępie poprzedzającym tj. braku możliwości naprawy lub wymiany rzeczy albo z innej przyczyny uniemożliwiającej doprowadzenia rzeczy do wolnej od wad z przyczyn ekonomicznych (koszty naprawy przewyższają wartość rzeczy) lub logistycznych (brak jest możliwości pozyskania części / podzespołów do naprawy rzeczy lub też rzecz nie jest już produkowana – brak zamiennika) Sprzedający dokona zwrotu środków. Zwrot środków następuje jako ostatnia czynność w procesie reklamacji.
 9. Naprawa rzeczy lub wymiana następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż w terminie 30 dni.
 10. W przypadku, gdy towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową;
  2. Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową;
  3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
  4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z naprawy lub wymiany towaru;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 1. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 2. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.
 3. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar Sprzedawcy, na jego koszt.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania od Konsumenta dokona zwrotu środków poniesionych przez Konsumenta w celu zakupu towaru przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi wolę innego sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku, gdy zwrot płatności nie może nastąpić przy użyciu tego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, z uwagi na to, że Sprzedawca nie obsługuje już określonego sposobu płatności, Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu sposobu płatności, który będzie w możliwie największym stopniu odpowiadał właściwościom sposobu płatności użytego wcześniej przez Konsumenta.
 5. Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez przedsiębiorcę obowiązków dotyczących naprawy i wymiany rzeczy lub złożenia przez Konsumenta oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.

 

VII. PŁATNOŚĆ

 1. Przy zakupie produktów na stronie internetowej Sklepu dopuszczalna jest płatność w następujący sposób:
  1. za pobraniem (gotówka przy odbiorze) - realizacja zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu zamówienia
  2. za pośrednictwem przelewu bankowego - realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu należności przez Sprzedającego (wpływ na rachunek bankowy)
  3. za pośrednictwem serwisu przelewów natychmiastowych Przelewy24
  4. korzystając z rozłożenia płatności na raty - realizacja zamówienia rozpoczyna się po zweryfikowaniu zdolności kredytowej i potwierdzeniu zawarcia umowy z InBankiem. 
 2. Za chwilę dokonania płatności uważa się moment zaksięgowania gotówki na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Kupującego.
 3. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie o prawach konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i Sprzedawca je stosuje.
 4. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważny lub bezskuteczny, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Sprzedający dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
 5. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 6. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 7. Przystępując do korzystania z Serwisu użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa autorskie oraz jakichkolwiek dobra osobiste i majątkowe osób trzecich.
 8. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie usługi elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, tj.: Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem opłat obecnych, Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 9. Użytkownikom Serwisu zabrania się kopiowania, rozpowszechniania treści Serwisu oraz udostępniania Serwisu w części lub w całości w celach komercyjnych.
 10. Umowa sprzedaży produktów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.
 11.